Lok Mahavidyalaya  

The Institute

Arts Faculty

Prof. Sunil D. Patne
M.A., M.Phil, B.Ed.

Dr. Vishwanath N. Betal
M.A. M.Phil., B.Ed., Ph.D.

Dr. Suchitra S. Patne
M.A., M.Phil.

Mrs. Sarita S. Ganraj
M.A., M.Phil.

Prof. Shatrughna M. Mankar
M.P.Ed.

Prof. Manohar M. Pimpale
M.A., B.Ed.

Prof. Mohan D. Sonurkar
M.A., B.Ed., NET, M.Phil.

Ms. Sonali Bansod
M.A., B.Ed., SET

Prof. Mahendra Sahare
M.A.,NET

Ms. Jayshri Dehene
M.A.

Mr. Vishal Khunde
M.A. Economics

Mr. Sachin S. Wagde
M.A.

Prof. Pankaj G. Gorde
M.A.

Ms. Nilima P. Dahake
M.A., B.Ed.

Ms. Pallavi Chaudhari
M.A., B.Ed.

Dr. Nandini Kulkarni
M.A. Ph.D.