Lok Mahavidyalaya  

The Institute

Arts Faculty

Prof. Sunil D. Patne
M.A., M.Phil, B.Ed.

Dr. Vishwanath N. Betal
M.A. M.Phil., B.Ed., Ph.D.

Dr. Suchitra S. Patne
M.A., M.Phil.

Mrs. Sarita S. Ganraj
M.A., M.Phil.

Prof. Shatrughna M. Mankar
M.P.Ed.

Prof. Manohar M. Pimpale
M.A., B.Ed.

Prof. Mohan D. Sonurkar
M.A., B.Ed., NET, M.Phil.

Ms. Sonali Bansod
M.A., B.Ed., SET

Prof. Mahendra Sahare
M.A.,NET

Ms. Jayshri Dehene
M.A.

Mrs. Shubhangi B. Raut
M.A., B.Ed.

Mr. Sachin S. Wagde
M.A.

Prof. Pankaj G. Gorde
M.A.

Ms. Nilima P. Dahake
M.A., B.Ed.

Ms. Pallavi Chaudhari
M.A., B.Ed.

Dr. Nandini Kulkarni
M.A. Ph.D.